หน้าแรก กระดานเว็บบอร์ด ขอเชิญแสดงความคิดห็น มี ข้อมูลให้ดาวน์โหลดมากมาย ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีอนามัย
ผลงานเด่นๆของสถานีอนามัยบ้านสาโรช
ชนะเลิศการประกวดสถานีอนามัยดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2544 และรองชนะเลิศอันดับสองในระดับเขต 5
ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2547 จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านโคกปูน และบ้านโนนขวาว
โรงเรียนบ้านยางกระจับ(เขตรับผิดชอบของ สอ.บ.สาโรช)ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น(ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก)ระดับอำเภอ เขตพื้นที่การศึกษา และรองชนะเลิศระดับจังหวัด ปี 2547
นางจตุพร วารลังค์ อสม.บ้านโคกปูน ตำบลพรมเทพ ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2548 สาขาการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตำบลพรมเทพได้รับรางวัลตำบลปลอดลูกน้ำยุงลายระดับจังหวัดปี 2548
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย ไร้มลพิษ
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย ไร้มลพิษ

นางอุดร ทีงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าสถานีอนามัย
นางจุฑารัตน์ จำปาทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประจำปี 2548

สาขาที่ 1 การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ชื่อ นางจตุพร วารุลังค์
อาย 31 ปี เกิดวันที่ 10 กันยายน 2516
ที่อยู่ 17 ม.8 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ 01-5499645
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา

 

ประวัติการทำงาน

      - กรรมการประเมินหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายแบบยั่งยืนและควบคุมโรคไข้เลือดออก
.......- รองประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม
.......- เหรัญญิกชมรม อสม.บ้านโคกปูน
.......- กรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านยางกระจับ
.......- กรรมการโครงการผนึกเยาวชนไทยต้านภัยโรคไข้เลือดออกโรงเรียนบ้านยางกระจับ
.......- กรรมการโครงการมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำโรงเรียนบ้านยางกระจับ
.......- กรรมการชมรม To Be Number One บ้านโคกปูน
.......- ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกปูน
.......- กรรมการหมู่บ้าน ฝ่ายสาธารณสุข
.......- กรรมการชมรม อสม. สถานีอนามัยบ้านสาโรช
.......- กรรมการกองทุนหมู่บ้านโคกปูน
.......- กรรมการชมรมออกกำลังกายสร้างสุขภาพบ้านโคกปูน
.......- เป็นวิทยากรการประชาคม หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายแบบยั่งยืน ระดับอำเภอ

ผลงานเด่นในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเอง
....- กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
....- ลดการสัมผัสยุง เช่น การนอนกางมุ้ง
....- เลี้ยงปลาหางนกยูงและปล่อยปลาหางนกยูงในห้องน้ำ,น้ำใช้
....- ศึกษาและติดตามข้อมูลตลอดจนสถานการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่เสมอ
....- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
.......> ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้
.......> ปิดภาชนะเก็บกักน้ำดื่มหรือน้ำใช้ให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่
.......> ช่วยกันรักษาบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ
.......> จัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
.......> ล้างห้องน้ำและถังใส่น้ำทุกสัปดาห์
.......> ให้ความรู้แก่บ้านเรือนใกล้เคียง และทำทุกกิจกรรมจนติดเป็นนิสัย

2. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
....2.1 ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุมชน อบต. ชาวบ้านนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดำเนินงานสาธารณสุขกับ อบต. , สถานีอนามัย, โรงเรียนฯลฯ เช่น ขอสนับสนุนด้านความรู้ วิชาการตลอดจน วัสดุเคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก จนทำให้ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 12 ปี
....2.2 จัดประชาคมหมู่บ้าน
..........- ประกอบด้วยชาวบ้าน,ผู้นำชุมชน,อบต.,อสม.,คณะครูโรงเรียนบ้านยางกระจับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านสาโรช
..........- จัดทำข้อบังคับหมู่บ้าน เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ (กรณีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) ร่วมกับนักเรียนในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านโรงเรียนทุกสัปดาห์ ตลอดจนประชุมสรุปส่งผลการดำเนินงานให้สถานีอนามัยบ้านสาโรช
..........- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายแบบยั่งยืนและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วยผู้นำชุมชน,อสม.และอบต.
....2.3 จัดทำข้อบังคับหมู่บ้าน
..........- มีมาตรการปรับ 30 บาท หากหลังคาเรือนใดถูกคณะกรรมการฯตรวจพบลูกน้ำยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ประชาคมเมื่อ 29 เมษายน 2546
....2.4 ดำเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับกองทุน 1 ล้านบาท
..........- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับหมู่บ้านโคกปูน เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ(กรณีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย)
..........- ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหมู่บ้านโคกปูนเรื่องการควบคุมเหตรำคาญ(กรณีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) พ.ศ.2546 เช่น คณะกรรมการตรวจพบลูกน้ำยุงลายติดต่อกัน 3 สัปดาห์ หรือไม่จ่ายค่าปรับกรณีตรวจพบลูกน้ำยุงลาย
         -สนับสนุนการดำเนินงานของชมรม อสม.บ้านโคกปูน เช่น กองทุนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในอัตราร้อยละห้า ,เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ในอัตราร้อยละห้า
....2.5 จัดตั้งกองทุนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
..........- โดยรายรับได้จากการปรับกรณีพบลูกน้ำยุงลายและเงินรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย, เงินกองทุนหมู่บ้าน ปัจจุบันมีเงินกองทุนคงเหลือ 2,280 บาทและมีจับรางวัลตามโครงการบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย
....2.6 รณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ
..........- รณรงค์การปกปิดภาชนะเก็บกักน้ำด้วยวัสดุ 2 ชั้น รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลา
..........- รณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านจัดสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมภายในบริเวณบ้าน ให้ถูกหลักสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
..........- รณรงค์และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการควบคุมโรคไข้เลือดออก สมุนไพร ที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันยุงลายได้ เช่น กะเพรา แมงลัก ไพลเหลือง มะกรูด สะระแหน่ กระเทียม ตะไคร้หอม และยูคาลิปตัส ปลา ที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาบู่(ปลาช้าง) ปลาหมอ แมลงตับเต่า เป็นต้น
..........- จัดทำตารางการตรวจลูกน้ำในหมู่บ้าน ให้เจ้าของบ้านเซ็นต์ชื่อรับทราบผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกครั้ง
....2.7 การเผยแพร่การดำเนินงานและการนำไปใช
..........- การถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก เช่น พาหะนำโรค อาการของผู้ป่วย แหล่งแพร่เชื้อ การควบคุมและป้องกันโรค แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง อสม.ในหมู่บ้าน อสม.หมู่บ้านอื่น นักเรียน สมาชิกในครอบครัว โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การประชุม การประชาคม ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านถึงบ้าน และหน้าเสาธง
....2.8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางกระจับและสถานีอนามัยบ้านสาโรช ในการจัดทำและดำเนินโครงการผนึกเยาวชนไทยต้านภัยโรคไข้เลือดออก

โครงการที่จะดำเนินการในปี 2548

             ตำบลพรมเทพจะดำเนินการโครงการตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลสุขภาพดีถ้วนหน้า และขณะนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน,ตำบลและอำเภอแล้ว โดยทุกกภาคส่วนได้รับรู้และเริ่มดำเนินการแล้ว

ความภาคภูมิใจ

       - บ้านโคกปูนปลอดจากโรคไข้เลือดออก มา 12 ปดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย มีค่าเท่ากับ 0 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2547เป็นต้นมา
.......- ตำบลพรมเทพปลอดจากโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี 2541
.......- โรงเรียนบ้านยางกระจับ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2547 ระดับอำเภอและเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
.......- โรงเรียนบ้านยางกระจับได้รับรางวัลชมเชย ระดับเขต 5 การประกวดโรงเรียน-ชุมชนดีเด่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2547
.......- โรงเรียนบ้านยางกระจับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ระดับเขต 5 ปี 2547
.......- ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก